Ostale usluge - Edukacija

Organiziramo seminare prema Vašim potrebama tzv. "in-house" seminare, koji mogu biti tematski vezani uz slijedeća područja:

 • dobra proizvođačka praksa
 • dobra poljoprivredna praksa
 • dobra higijenska praksa
 • HACCP
 • upravljanje kvalitetom
 • upravljanje okolišem
 • upravljanje sigurnosti hrane
 • interni audit

SeminariSvaki seminar se prema cilju i opsegu prilagođava potrebama organizacije.

Isto tako organiziramo, periodično i prema tržišnim potrebama, seminare otvorenog tipa koje najavljujemo putem medija, naše web stranice ili direktnim kontaktom sa našim klijentima i partnerima.

U nastavku dajemo pobliži opis seminara otvorenog tipa vezanog na temu HACCP sustava:


Seminari su prvenstveno namijenjeni poslovodstvu i djelatnicima u pripremi, obradi i distribuciji hrane u velikim, srednjim i malim ugostiteljskim objektima (od hotela, restorana do fast food-a). Svrha seminara je predočiti cjelokupni proces od zaprimanja robe do stola konzumenta, s naglaskom na važnost zdravstvene ispravnosti namirnica prema HACCP sustavu kontrole, a u skladu sa Zakonom o hrani. Koncepcija HACCP-a sastoji se u identifikaciji mogućih problema vezanih uz zdravstvenu ispravnost namirnica, određivanje kako se i gdje ti problemi mogu kontrolirati ili spriječiti, opis poslova i obuka zaposlenika te uvođenje i praćenje stanja.

Za uvođenje HACCP-a potrebne su znatne pripreme tj. moraju postojati dobre norme i  kontrole postupka, stoga postoje određena načela (sedam) i određeni koraci (četrnaest), koje treba proći da bi se on mogao provesti. Kompleksnost problematike zahtijeva pravovremenu akciju. HACCP nije samo diploma niti samo certifikat, već živi sustav koji se svakodnevno provodi, kontrolira i registrira.

ukupno se obrađuje pet tema

 • HACCP principi
 • dobra higijenska praksa
 • koraci izrade HACCP studije
 • HACCP plan

pitanja i odgovori, workshop, savjeti, teorijska i praktična pomoć

Po završetku ovakvog seminara, polaznici bi trebali razumjeti:

 • Što su HACCP principi i čemu su namijenjeni!
 • Odnos HACCP studije i Dobre Higijenske Prakse
 • Sve korake u izradi HACCP studije i njihovu međusobnu povezanost
 • Što je HACCP plan i dokument HACCP-a kojeg se predaje na početnu provjeru sukladnosti!
 • Sve mogućnosti i koristi u potvrđivanju HACCP plana